مطالعات موزه باستان شناسی

پایان نامه مرکز اقامتی فرهنگی آبدرمانی در سرعین (۱۲۴ ص – word )

اهداف طرح و ترکیب مساله اقامت و آّبدرمانی را میتوان به طور خلاصه در چند مورد بیان كرد:
اول اینكه : فضای ورزشی مجموعه، تامین میشود.
دوم اینكه : در آن مهمترین پتانسیل جذب منطقه تزریق شده است.
سوم اینكه : آبدرمانی یا استفاده از این چشمه¬ها به صورت امروزی و صحیح و از روی برنامه¬های زمانبندی شده علمی صورت می¬گیرد.
چهارم اینكه : چشمه¬های آب¬معدنی كنترل و حفاظت می¬شوند.


 

پایان نامه مرکز اقامتی فرهنگی آبدرمانی در سرعین ، به صورت word و دارای ۱۲۴ صفحه ، شامل سر فصل های زیر می باشد.

عنوان صفحه

مقدمه
فصل اول : كلیات
۱ ـ ۱ . هدف
۱ ـ ۲ . پیشینه تحقیق
۱ ـ ۳ . روش كار و تحقیق
فصل دوم : مطالعات تاریخی ، جمعیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و كالبدی
۲ ـ ۱ . مطالعات تاریخی استان
۲ ـ ۲ . آثار تاریخی استان
۲ ـ ۳ . جمعیت
۲ ـ ۴ . مطالعات فرهنگی
۲ ـ ۵ . مطالعات اقتصادی
۲ ـ ۶ . مطالعات كالبدی
۲ ـ ۷ . مواد و مصالح
فصل سوم : مطالعات اقلیمی
۳ ـ ۱ . آب و هوا
۳ ـ ۲ . موقعیت جغرافیایی
۳ ـ ۳ . پستی و بلندی
۳ ـ ۴ . زمین شناسی
۳ ـ ۵ . باد
۳ ـ ۵ ـ ۱ . بادهای شرقی
۳ ـ ۵ ـ ۲ . بادهای غربی
۳ ـ ۵ ـ ۳ . باد مغان یلی
۳ ـ ۶ . تابش خورشید
فصل چهارم : چشمه های آب معدنی
۴ ـ ۱ . تاریخچه آبهای معدنیث ایران
۴ ـ ۲ . آبهای گرم معدنی ایران
۴ ـ ۳ . چشمه های آبگرم معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۱ . نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۲ . مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۳ . چشمه های ویلادره
فصل پنجم : آبدرمانی
۵ ـ ۱ . فوائد ایجاد مراكز آبدرمانی
۵ ـ ۲ . روشهای متداول در مراكز آب درمانی
۵ ـ ۲ ـ ۱ . روش نوشیدن ( خوراكی )
۵ ـ ۲ ـ ۲ . برون درمانی ( دسته جمعی )
۵ ـ ۳ . لوازم و دستگاههای آبدرمانی
فصل ششم : هتل آبهای معدنی و نمونه های بین المللی
۶ ـ ۱ . هتل
۶ ـ ۲ . هتل در یك تقسیم بندی كلی
۶ ـ ۳ . هتل و آب معدنی
فصل هفتم : تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن
۷ ـ ۱ . دلایل انتخاب پروژه
۷ ـ ۲ . دلایل شكل گیری مفهوم پروژه
۷ ـ ۳ . دلایل انتخاب سایت و تحلیل ان
۷ ـ ۴ . مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه
فصل هشتم : تحلیل و روابط فضایی
۸ ـ ۱ . هسته اصلی
۸ ـ ۱ ـ ۱ . اتاق خوابها
۸ ـ ۱ ـ ۲ . لابی
۸ ـ ۱ ـ ۳ . پیشخوان ( front office )
۸ ـ ۱ ـ ۴ . تریا
۸ ـ ۱ ـ ۵ . نمازخانه و سرویس های بهداشتی
۸ ـ ۱ ـ ۶ . فروشگاهها
۸ ـ ۱ ـ ۷ . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
۸ ـ ۱ ـ ۸ . اداری
۸ ـ ۱ ـ ۹ . رستورانها
۸ ـ ۱ ـ ۱۰ . بخش بازی كودكان
۸ ـ ۲ . بخش فرهنگی
۸ ـ ۲ ـ ۱ . ورودی
۸ ـ ۲ ـ ۲ . گالری
۸ ـ ۲ ـ ۳ . سینما ( سالن كنفرانس )
۸ ـ ۲ ـ ۴ . سمعی بصری
۸ ـ ۲ ـ ۵ . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
۸ ـ ۳ . بخش ورزشی
۸ ـ ۳ ـ ۱ . هال اصلی
۸ ـ ۳ ـ ۲ . آبدرمانی
۸ ـ ۳ ـ ۳ . بالابرها
۸ ـ ۳ ـ ۴ . بخش های آبدرمانی
۸ ـ ۳ ـ ۵ . پرسنل
۸ ـ ۳ ـ ۶ . فضاهای جانبی
۸ ـ ۴ . خدماتی ـ پشتیبانی
۸ ـ ۴ ـ ۱ . ورودی خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۲ . تاسیسات مكانیكی و برق
۸ ـ ۴ ـ ۳ . كارگاههای خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۴ . پرسنل
۸ ـ ۴ ـ ۵ . آشپزخانه اصلی
۸ ـ ۴ ـ ۶ . انبار و سرد خانه
۸ ـ ۴ ـ ۷ . رختشویخانه
۸ ـ ۴ ـ ۸ . خانه داری
۸ ـ ۴ ـ ۹ . بالابر خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۱۰ . پاركینگ ها
فصل نهم : برنامه فیزیكی
فصل دهم : سازه ، تاسیسات ، مواد و مصالح
۱۰ ـ ۱ . سازه
سیستم سازه های سینما
درزهای انقطاع
پوشش و سقف
۱۰ ـ ۲ . تاسیسات
۱۰ ـ ۲ ـ ۱ . سیستم تهویه مطبوع
۱۰ ـ ۲ ـ ۲ . تنظیم هوا
۱۰ ـ ۲ ـ ۳ . موتور خانه بخش آبدرمانی
۱۰ ـ ۲ ـ ۴ . میزان مصرف آب معدنی فضاهای آبدرمانی
۱۰ ـ ۲ ـ ۵ . توزیع آب سرد و گرم معدنی
۱۰ ـ ۲ ـ ۶ . جنس و مشخصات لوله ها
۱۰ ـ ۲ ـ ۷ . محافظت چشمه
۱۰ ـ ۲ ـ ۸ . انتقال آب چشمه
۱۰ ـ ۲ ـ ۹ . راههای جلوگیری از آلودگی و تغییر در خواص آبهای معدنی
۱۰ ـ ۳ . سیستمهای دیگر
۱۰ ـ ۳ ـ ۱ . مقاومت در مقابل حریق
۱۰ ـ ۳ ـ ۲ . سیستم های ایمنی
۱۰ ـ ۳ ـ ۳ . سیستمهای امنیتی
۱۰ ـ ۳ ـ ۴ . سیستمهای سمعی و ویدئوئی
۱۰ ـ ۴ . مواد و مصالح
۱۰ ـ ۴ ـ ۱٫ قسمت بیرونی
۱۰ ـ ۴ ـ ۲ . قسمت داخلی
فصل یازدهم : روند و متدلوژی طراحی
۱۱ ـ ۱ . فضایابی اولیه
۱۱ ـ ۲ . عوامل تاثیر گذار بر روند شكل گیری
۱۱ ـ ۳ . مفاهیم مورد استفاده در روند طراحی
منابع و مآخذ

فهرست جداول
عنوان صفحه
۴ ـ ۱ . جدول : مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین
۴ ـ ۲ . جدول چشمه های آبمعدنی ویلادره
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۳ ـ ۱ . زوایای تابش خورشید
۸ ـ ۲ . نمودار : ارتباط بخش های مختلف در مجموعه
۸ ـ ۳ . نمودار : ارتباط طبقات اتاق خوابها
۸ ـ ۴ . نمودار : ارتباط لابی اصلی هتل
۸ ـ ۵ . نمودار : ارتباط هسته اصلی
۸ ـ ۶ . نمودار : ارتباط فضای فرهنگی
۸ ـ ۷ . نمودار : ارتباط طبقه دوم فضای فرهنگی
۸ ـ ۹ . نمدار : ارتباط هال قسمت ورزشی
۸ ـ ۱۰ . نمودار : ارنباط فضای خدماتی و پشتیبانی زیرزمین

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
۲ ـ ۱ . تصویر : عكس هوایی ، شهر سرعین
۶ ـ ۲ . تصویر ك هتل تفریحی و آبدرمانی st David
۶ ـ ۳ . تصویر : مركز آبدرمانی vittel spa
۶ ـ ۴ . تصویر : مركز آبدرمانی The spa
۶ ـ ۵ . تصویر : مركز آبدرمانی و هتل Palace Hotel
۶ ـ ۶ . تصویر : مركز آبدرمانی Acro Horel


 

مقدمه

امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه¬ای برای خود پیدا نموده است، تاجایی كه در اکثر كشورها با مسائل مهم دولتی در رقابت می¬باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی و برداشته شدن مرزها از یك طرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی كشورهااز طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریستم را بهتر معرفی می نماید.
از این رو مطالعات و برنامه ریزی گسترده¬ای بر روی این مهم در حال انجام است تا كشورها در هر لحظه موفقترین مسیرها را پیش روی این صنعت ترسیم نمایند.
ایران از نظر دارا بودن پتانسیل جذب توریست دارای امتیازات بالایی می¬باشد.
این سرزمین پهناور با مساحتی در حدود ۱۶۴۸ هزار كیلومتر مربع به علت پیشینه طولانی تاریخی و خصوصیات ویژه اقلیمی از مهمترین كشورهای توریستی به شمار میرود.
قدمت طولانی تاریخی، فرهنگ و تمدن غنی، كشور ما را دارای دستاوردها و آثار زیبای تاریخی كرده است واز طرفی، به علت وجود چهارفصل در یك زمان از ویژگیهای خاص اقلیمی برخوردار است. این تنوع آب و هوایی تبعات زیادی را در بردارد و باعث به وجود آمدن پتانسیلهای متفاوت و جذابی هم از نظر طبیعی و هم مصنوعی برای جهانگردان می¬شوداما بنا به مشکلات موجود جهت جذب توریست که در مباحث بعدی به آنها می¬پردازیم، نتوانسته¬ایم جایگاه واقعی خود را پیدا كنیم.
علم پزشكی در حال پیشرفتهای چشمگیری است و زمان در آن تاثیر بسزایی دارد. با توجه به حل بسیاری از دردها و امراض لاعلاج، به این نتیجه رسیده¬اند كه داروها و روشهای این پیشگیری خود مسبب عوارض جانبی بعدی میشود. و علت ان استفاده از داروهای شیمیایی و در كل ساخته¬شده بشر است. اما در تحقیقات و مطالعات، امروزه به این نكته پی برده¬اند كه درمان از راه طبیعی بهتر بوده و این روش عوارض جانبی بعدی را به دنبال نخواهد داشت.
برای همین منظور است كه استفاده از داروهای گیاهی (طب گیاهی) و آبهای معدنی (آب درمانی) و دیگر روشهای طبیعی، بالخص در كشورهای توسعه یافته¬ای كه خود صاحب بزرگترین پیشرفتهای پزشكی هستند نیز توصیه میشود. از این رو در حال حاضر كشورهایی كه به نحوی دارای چشمه¬های آب معدنی میباشند تمام تلاش خود را صرف استفاده بهینه پزشكی و اقتصادی از این منابع طبیعی می¬نمایند.
به طور مثال ، ایجاد مناطق سلامتی، Health farms، كه در آنها مراكز آبدرمانی به صورت خوراكی و غیر خوراكی با استفاده از جدیدترین تكنولوژی ، دوش ، وان ، سونا ، جكوزی ، و استخر ، اتاقهای بدنسازی ، استراحت ، آفتاب ، ماساژ و … به فعالیت مشغولند.
نوع دیگر آن ایجاد مراكز توریستی، تفریحی در كنار این چشمه¬های طبیعی است كه مسافرین علاوه بر اقامت و استفاده از امكانات تفریحی به آبدرمانی هم بپردازند.
این نوع استفاده از طریق ایجاد استخرها و وانها در قسمت ورزشی اقامتگاه یا پمپاژو لوله¬كشی این آبهای¬معدنی به داخل هریک از اتاقها صورت می¬گیرد، بنا براین امروزه توجه زیادی به چشمه¬های آّب معدنی می شود.
در كشور ما یكی از مناطقی كه دارای این پتانسیل می باشد، سرعین است.
منطقه سرعین واقع در استان اردبیل در دامنه زیبای رشته كوه سبلان قرار گرفته است. این شهر با چشم اندازی طبیعی و زیبا از مناطق نسبتاً بكر كشورمان است كه ۱۱ چشمه آبگرم معدنی را كه هر كدام دارای خواص متفاوت و متنوع درمانی خاص خود می باشند در خود جای داده است.
تلفیق دو مسئله توریسم و آبدرمانی در این منطقه مهمترین عامل شكل گیری پروژه شد.
از طرفی ایجاد اقامتگاه مناسب برای مسافرین، نیاز منطقه را از نظر كمی و كیفی تامین نموده و با تركیب بخش آبدرمانی آن پتانسیل اصلی منطقه احیاء و ارزش واقعی آن با اعمال استفاده صحیح از چشمه¬های آبگرم معدنی و تزریق برنامه¬های علمی¬ ـ تفریحی مناسب، نمودار شده و این قطب جاذبه¬ای كشور دارای امكانات مفید و متناسب در سطح خواسته¬های مسافرین گردد.

۱ ـ ۱ . اهداف طرح:

اهداف طرح و ترکیب مساله اقامت و آّبدرمانی را میتوان به طور خلاصه در چند مورد بیان كرد:
اول اینكه : فضای ورزشی مجموعه، تامین میشود.
دوم اینكه : در آن مهمترین پتانسیل جذب منطقه تزریق شده است.
سوم اینكه : آبدرمانی یا استفاده از این چشمه¬ها به صورت امروزی و صحیح و از روی برنامه¬های زمانبندی شده علمی صورت می¬گیرد.
چهارم اینكه : چشمه¬های آب¬معدنی كنترل و حفاظت می¬شوند.
در اینجا بهتر است كه به این نكته هم اشاره نمود كه طرح مساله تفریحی – آبدرمانی در این محیطها صحیح¬تر است¬، كلمه آبدرمانی شاید مساله درمان ، پزشكی ، بیماری و غیره را یادآوری نماید و این موضوع هم برای شخص بیمار و هم برای افراد غیر بیمار كه از كلینیكهای درمانی با آب¬معدنی استفاده می¬نمایند ناخوشایند است اما به وجود آوردن فضاهایی كه خود كاربری توریستی و ورزشی دارد و تلفیق آن با طبیعت و مناظر زیبا و به وجود آوردن محیطی كه افراد به صورت اجتماعی در ظاهر به تفریح و استراحت پرداخته ولی عملاً بصورت فردی به مداوا و آب تنی می¬پردازند میتواند یاد و خاطره درمان را از بین ببرد.

۲ ـ ۱ . پیشینه تحقیق:

در طراحی مجموعه مورد نظر بایستی به قسمتی از نیازهای موجود در سرعین پاسخ داده شود، پس در آغاز شكل¬گیری مفاهیم اولیه مجموعه لازم به توضیح است كه:
این منطقه دارای دو هتل به نامهای چالدران و لاله سرعین می باشد كه هر كدام دارای به ترتیب ۴۰ و ۹۰ اتاق خواب می¬باشند. با توجه به آمارهای به دست آمده توسط مسئولین مربوطه می¬توان به این نتیجه رسید كه در حدود یك برابر این تعداد اتاق برای قشری كه می¬توانند و می¬خواهند برای اقامت خود در این شهر از هتل استفاده نمایند لازم است¬. از طرفی این هتلها به جز اتاقهای اقامتی و فضای پذیرایی هیچ تسهیلات دیگری در اختیار مسافرین قرار نمی دهند. فضاهای جانبی¬ای كه لازمه هر هتل توریستی می¬باشد تا میهمان اوقات خود را در زمان اقامت پر نماید.
به طوریكه مطرح شد نباید افراد را فقط برای درمان و یا آب¬تنی به سرعین جذب نمود.
به علت پتانسیل¬های مطروحه، سرعین میتواند در زمره بسیاری از شهرهای توریستی كشورمان قرار گیرد تا مردم به عنوان یك مسافرت طولانی و مفید روی آن حساب كنند. از طرفی این موضوع زمانی تشدید می شود كه چون سرعین چند سالی است كه از بخش به شهر ارتقاء پیدا كرده است، دارای كمبودهای زیادی در فضاها و كاربریهای شهری است، پس با گنجاندن یك سری فضاهای تفریحی و فرهنگی در این مجموعه میتوان علاوه بر پذیرش افراد غیرمقیم مجموعه به قسمتی از نقصانهای منطقه هم پاسخ داد.
به جهت دیگر از مهمترین پتانسیلهای سرعین به طوریكه اشاره شد چشمه های ۱۱ گانه آبگرم معدنی آن است كه افراد زیادی را سالیانه به طرف این منطقه سرازیر می¬نماید. چشمه¬هایی كه هر كدام با خاصیت درمانی مجزا و مخصوص به خود زبانزد هستند.
اما بنا به دلایلی كه مطرح شد طرز استفاده سنتی از این حوضچه¬ها نادرست می نماید و امروزه استفاده جمعی از این فضاها آنهم به طریق فصلی مطرود می¬باشد.
مكانیزه كردن این چشمه¬ها و مجهز كردن آنها به فضاهایی با تجهیزات مورد نیاز از مهمترین مسائل می¬باشد و به طوریكه اشاره شد مجموعه¬های اقامتی به یك فضای ورزشی نیازمند است كه بطور معمول در هتلها این فضا دارای استخر و سونا و جكوزی و اتاقهای بدنسازی است، از این رو به طوری كه در مجتمع آبدرمانی سبلان نیز عمل می شود به همان طریق می توان از آب این چشمه¬های معدنی در فضای مجموعه استفاده نمود.
همچنین از آنجایی كه از دلایل جذب این منطقه آبهای گرم معدنی آن است و همانطور كه اشاره شد استفاده سنتی از این چشمه¬ها نادرست می¬نماید پس می¬توان از آب¬معدنی به جای آب¬معمولی در فضاهای ورزشی هتل سود برد.
یعنی مسافر بتواند از فوائد آب¬گرم معدنی از طریق علمی و با استفاده از تجهیزات و مكانیزم امروزی استفاده نماید.

۱ ـ ۳ . روش كار و تحقیق:

بر اساس تحقیقات انجام¬شده به طور معمول در دنیا به دو طریق از چشمه¬های آب¬معدنی یا به طور كلی آبدرمانی استفاده می شود.
الف ) هتل یا مجموعه اقامتی را در كنار چشمه آب¬معدنی مستقر می¬نمایند تا از طریق پمپاژ آن به داخل تجهیزات و استخر هتل ، قابل استفاده برای مسافرین باشد¬.
ب ) آب معدنی را تا درون سرویسهای اتاق خواب هتلها پمپاژ می¬نمایند تا مسافرین به راحتی و به طور خصوصی بتوانند از آن استفاده نمایند.
ج ) …

.

.

.

برای دریافت پایان نامه مرکز اقامتی فرهنگی آبدرمانی در سرعین (۱۲۴ ص – word ) ، در پایین بر روی لینک خرید کلیک کنید.


عنوان : پایان نامه مرکز اقامتی فرهنگی آبدرمانی در سرعین

تعداد صفحه : ۱۲۴ اسلاید

حجم : ۲۵٫۵mb

15,000 تومان – خرید


 

نمونه مرکز اقامتی فرهنگی آبدرمانی سرعین -1

نمونه مرکز اقامتی فرهنگی آبدرمانی سرعین -2

نمونه مرکز اقامتی فرهنگی ورزشی آبدرمانی سرعین -33

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *