مطالعات موزه باستان شناسی

مطالعات اقامتگاه دختران فراری (۱۰۴ ص – word )

پروژه طراحی شده در این پایان نامه با عنوان خانه امن(اقامتگاه دختران فراری) به کمک مطالعات انجام گرفته با استناد به منابعی همچون کتب، مجلات، پایگاههای اطلاعاتی چهار هدف اصلی را دنبال می کند:
۱- شناخت زن و تاریخچه و ویژگیهایش /۲- شناخت دختران فراری و دلیل فرار دختران/ ۳- توجیه لزوم وجود چنین مراکزی/ ۴- بررسی ملزومات معماری این پروژه


 

مطالعات اقامتگاه دختران فراری ، به صورت word و دارای ۱۰۴ صفحه ، شامل سر فصل های زیر می باشد.

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………. ۱
مقدمه……………………………………………………………………… ۲
فصل اول: مطالعات شناختی
۱-۱- معرفی استان آذربایجان شرقی …………………………………….. ۵
۱-۱-۱- آب و هوا ……………………………………………… ۵
۱-۱-۲- جمعیت ………………………………………………… ۷
۱-۱-۳- تقسیمات سیاسی ……………………………………….. ۹
۱-۲- معرفی شهرستان شرقی …………………………………… ۱۰
۱-۲-۱- شهرستان تبریز…………………………………………. ۱۰
۱-۲-۲- تاریخچه شهر تبریز ……………………………………. ۱۰
۱-۲-۳- بافت قدیم شهر تبریز …………………………………… ۱۲
۱-۲-۴- مراکز تاریخی و باستانی ………………………………. ۱۴
۱-۲-۵- جاذبه های طبیعی ……………………………………… ۱۵
۱-۲-۶- قلمرو کوهستانی ………………………………………. ۱۶
۱-۲-۷- پستی و بلندی ها ………………………………………. ۱۶
۱-۲-۸- راهها ………………………………………………….. ۱۶
۱-۲-۹- زبان و مذهب مردم ……………………………………. ۱۷
۱-۲-۱۰- جمعیت ………………………………………………. ۱۷
۱-۲-۱۱- صنعت ……………………………………………….. ۱۷

فصل دوم: مطالعات اقلیمی
۲-۱- اقلیم ……………………………………………………… ۲۰
۲-۲- تقسیمات اقلیمی در ایران ………………………………… ۲۰
۲-۳- اقلیم سرد(کوهستان های غربی) …………………………. ۲۰
۲-۳-۱- ویژگیهای معماری بومی مناطق سرد ………………. ۲۱
۲-۳-۲- فرم ساختمان در اقلیم سرد …………………………… ۲۱
۲-۳-۳- تهویه ی مورد نیاز در اقلیم سرد ……………………. ۲۲
۲-۴- اقلیم تبریز ……………………………………………….. ۲۳
۲-۴-۱- آب و هوا ……………………………………………. ۲۳
۲-۴-۲- حرارت ……………………………………………… ۲۳
۲-۴-۳- بارش ………………………………………………… ۲۴
۲-۴-۴- وزش باد …………………………………………….. ۲۴
۲-۴-۵- فشار هوا …………………………………………….. ۲۵
۲-۴-۶- تابش نور خورشید ……………………………………. ۲۵
۲-۴-۷- منابع آب ……………………………………………… ۲۶
۲-۴-۷-۱- آبهای سطحی …………………………………….. ۲۶
۲-۴-۷-۲- آبهای زیر زمینی ………………………………… ۲۷
فصل سوم: زن در نگاه کلی
۳-۱- زن از دیدگاههای مختلف ………………………………… ۲۹
۳-۱-۱- زن در تمدن چین …………………………………….. ۳۱
۳-۱-۲- زن در مذهب بودائی …………………………………. ۳۱
۳-۱-۳- زن دررم …………………………………………….. ۳۱
۳-۲- حقوق و جایگاه زن در ایران باستان ………………………… ۳۲
………………………………. ۳۲ ۳-۲-۱- زن در دوره هخامنشی
۳-۲-۲- زن در دوره ساسانی …………………………………. ۳۲
۳-۳- پیشینه تاریخی زن در آذربایجان …………………………… ۳۶
۳-۳-۱- تصویر زن در فرهنگ باستانی اقوام ترک ……………. ۳۶
۳-۳-۲- سوابق تاریخی فعالیت زنان در شهر تبریز…………….. ۳۷
۳-۴- بررسی وضعیت کلی زنان در جامعه ی امروز ایران …….. ۳۸
۳-۴-۱- شاخص های جمعیتی …………………………………. ۳۸
۳-۴-۲- شاخص های آموزشی ………………………………… ۳۹
۳-۴-۳- شاخص های فعالین و اشتغال………………………….. ۳۹
فصل چهارم: خشونت زنان
۴-۱- روانشناسی زنان ………………………………………….. ۴۲
۴-۲-خشونت …………………………………………………….. ۴۳
۴-۲-۱- تعریف ………………………………………………… ۴۳
۴-۲-۲-انواع خشونت ها ………………………………………. ۴۳
۴-۲-۲-۱-خشونت های فیزیکی………………………………. ۴۳
۴-۲-۲-۲-خشونت های روانی ………………………………. ۴۴
۴-۲-۲-۳- خشونت های اجتماعی و فرهنگی ……………….. ۴۴
۴-۲-۳- خشونت ها و انگیزه ها ………………………………. ۴۵
۴-۳- اعمال خشونت در برابر زنان ……………………………. ۴۵
۴-۴- شایع ترین خشونت علیه زنان …………………………….. ۴۷
فصل پنجم: جامعه و رفتار ها
۵-۱- آسیب شناسی اجتماعی زنان………………………………. ۵۳
۵-۱-۱- تعریف آسیب شناسی اجتماعی………………………… ۵۳
۵-۱-۲- هدفها و مقاصد آسیب شناسی اجتماعی ……………….. ۵۳
۵-۲- شهر نشینی و جرم ………………………………………… ۵۴
۵-۳- بزهکاری زنان …………………………………………. ۵۵
۵-۴- جرایم خاص زنان ………………………………………. ۵۵
۵-۵- شیوه های کنترل اجتماعی ………………………………. ۵۶
۵-۵-۱- انواع کنترل اجتماعی ………………………………. ۵۶
۵-۵-۱-۱- کنترل غیر رسمی ……………………………… ۵۶
۵-۵-۱-۲- کنترل رسمی ………………………………….. ۵۷
۵-۵-۱-۳- کنترل اجتماعی مثبت و منفی …………………. ۵۷
فصل ششم: فرار دختران از خانه
۶-۱- فرار دختران از خانه …………………………………. ۵۹
۶-۱-۱- تعریف فرار از خانه …………………………….. ۵۹
۶-۲- عوامل موثر در فرار دختران …………………………. ۶۱
۶-۲-۱- عوامل فردی …………………………………….. ۶۲
۶-۲-۱-۱- شخصیتهای مند اجتماعی …………………….. ۶۲
۶-۲-۱-۲- شخصیتهای خود شیفته ……………………… ۶۳
۶-۲-۱-۳- شخصیتهای هیستریوتیک ……………………. ۶۳
۶-۲-۲- عوامل خانوادگی …………………………………. ۶۴
۶-۲-۲-۱- خشونت …………………………………….. ۶۴
۶-۲-۲-۲- تبعیض ……………………………………… ۶۴
۶-۲-۲-۳- محدودیت های مطلق ……………………….. ۶۵
۶-۲-۲-۴- آزادی مطلق ……………………………….. ۶۵
۶-۲-۳- عوامل اجتماعی ……………………………….. ۶۶
۶-۲-۳-۱- وسایل ارتباط جمعی ………………………. ۶۶
۶-۲-۳-۲-شهر نشینی …………………………………. ۶۶
۶-۲-۳-۳-تغییر ارزشها ………………………………. ۶۷
۶-۲-۴- عوامل اقتصادی ……………………………….. ۶۷
۶-۲-۴-۱- ضعف نظارت اجتماعی ……………………. ۶۸
۶-۳- پیامد های فرار دختران …………………………….. ۶۸
۶-۳-۱- پیامد های فردی ………………………………. ۶۹
۶-۳-۲- پیامد های خانوادگی ……………………………. ۶۹
۶-۳-۳- پیامد های اجتماعی …………………………….. ۷۰
۶-۴- روشهای مقابله با مسئله فرار دختران …………………..۷۰
۶-۵- نقد برخی عملکرد ها ………………………………….. ۷۳
فصل هفتم: برنامه ریزی فیزیکی پروژه
۷-۱- تحلیل نیازها و پاسخ ها ……………………………………… ۷۷
۷-۲- تبیین چهارچوب عملکردی و ملزومات معماری پروژه ………. ۷۷
۷-۳- بخش اداری ………………………………………………….. ۷۸
۷-۴- بخش خدماتی ………………………………………………… ۷۹
۷-۵- بخش علمی و فرهنگی ………………………………………. ۷۹
۷-۶- بخش آموزش و مشاوره …………………………………….. ۸۲
۷-۷- بخش ورزشی ………………………………………………. ۸۳
۷-۸- بخش خوابگاهی ……………………………………………. ۸۵
فصل هشتم: مطالعات طراحی
۸-۱- هدف از طراحی این پروژه…………………………………. ۸۷
۸-۲- مکانیابی سایت …………………………………………….. ۸۷
۸-۳-آنالیز سایت ………………………………………………… ۸۸
۸-۳-۱- ابعاد و اندازه سایت …………………………………… ۸۹
۸-۳-۲- همجواریهای سایت ……………………………………… ۹۰
۸-۳-۳- دسترسیها ……………………………………………….. ۹۰
۸-۳-۴- جهت تابش نور خورشید ……………………………….. ۹۱
۸-۳-۵- جهت وزش باد ………………………………………… ۹۱
۸-۴- کانسپت پروژه …………………………………………….. ۹۳
۸-۵- سازه پروژه ……………………………………………….. ۹۴
منابع


عنوان : مطالعات اقامتگاه دختران فراری (۱۰۴ ص – word )مطالعات موزه باستان شناسی

تعداد صفحه : ۱۰۴ اسلاید

حجم : ۴٫۴۳mb

30,000 تومان – خرید

 

نمونه مطالعات اقامتگاه دختران فراری-1

نمونه مطالعات اقامتگاه دختران فراری-2

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *