مطالعات موزه باستان شناسی

پایان نامه دانشکده معماری (۱۷۰ ص – word )

پایان نامه دانشکده معماری (۱۷۰ ص – word )

پایان نامه دانشکده معماری ، به صورت word و دارای ۱۷۰ صفحه ، شامل سر فصل های زیر می باشد.

فصل اول: مقدمه ۱
آموزش آكادميك معماري ۲
تاسيس مدارس معماري در ايران ۳
جزئيات طرح پايان نامه ۴

فصل دوم: مباني نظري ۸
مباني نظري ۹

فصل سوم: گزارش توجيهي و جمعيت دانشجويي (اردبیل) ۱۲
۱-۳- مقدمه و پيشينه طرح ۱۳
۲-۳- برنامه آموزشي و جمعيت دانشجويي (اردبیل) ۱۵
۳-۳- برنامه كالبدي ۱۸
۴-۳- سرانه زمين براي هر دانشجو ۱۸
۵-۳- سرانه زير بنا ۲۰

فصل چهارم: مطالعات اقليمي استان اردبیل ۲۳
۱-۴- وضعیت اقلیمی ۲۴
۲-۴- عوامل آب و هوایی ۲۴
۳-۴- عناصر اقلیمی ۲۵
۴-۴- بــاد ۲۷
۵-۴- نمودار بارش ماهانه ۲۸
۶-۴- نمودار میانگین تعداد روزهای یخبندان ۲۹
۷-۴- تأسیسات و تجهیزات زیربنایی ۳۱

فصل پنجم: برنامه ريزي فيزيكي و كالبدي ۳۲
۱-۵- معرفي رشته هاي آموزشي ۳۳
۱-۱-۵- معرفي رشته ها ۳۳

۱-۲-۱-۵- رشته كارشناسي نقاشي

۳-۲-۱-۵- رشته كارشناسي تصويري:

۴-۲-۱-۵- رشته كارشناسي عكاسي:

۵-۲-۱-۵- معماري:
۲-۵- برنامه ريزي جمعيتي ۳۸

۱-۲-۵- جمعيت دانشجويي ۳۸
۲-۲-۵- محاسبه تعداد اساتيد ۳۹
۳-۲-۵- محاسبه نيروي اداري و خدماتي ۳۹
۳-۵- حوزه بندي فعاليتهاي دانشكده هنر و معماري ۴۰
۲-۳-۵- گونه اي ديگر از حوزه بندي ۴۱

۱-۲-۳-۵- فضاهاي عمومي:

۲-۲-۳-۵- فضاهاي اختصاصي:
۴-۵- بررسي جز فضاها ۴۲
۱-۴-۵- مشخصات فضاهاي آموزشي ۴۳

۱-۱-۴-۵- كلاسهاي تئوري، اطاق سمينار و گردهمايي، كلاسهاي نقشه كشي و طراحي:

۲-۱-۴-۵- سرانه ها:

۳-۱-۴-۵- مبلمان كلاسها:
۲-۴-۵- آزمايشگاهها و كارگاهها ۴۶

۲-۲-۴-۵- سرويس هاي آزمايشگاهها و كارگاه ها:

۳-۴-۵- كارگاههاي خاص ۴۷

۱-۳-۴-۵- آتليه طراحي:

۲-۳-۴-۵- كارگاه طراحي معماري:

۳-۳-۴-۵- كارگاه شناخت مواد و مصالح:

۴-۳-۴-۵- كارگاه ماكت سازي:

۵-۴-۵-ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي:

۱-۵-۴-۵- كتابخانه ها:

۱-۱-۵-۴-۵- فضاهاي عملكردي كتابخانه:

۲-۱-۵-۴-۵- مشخصات فضاهاي قرائت:

۳-۱-۵-۴-۵- فضاي نشستن:
۴-۱-۵-۴-۵- نگهداري كتاب و نشريات:

۵-۱-۵-۴-۵- سرويس هاي تسهيلات:

۶-۱-۵-۴-۵- ساير ويژگيهاي كتابخانه:

۱-۶-۱-۵-۴-۵- نور طبيعي و مصنوعي:

۲-۶-۱-۵-۴-۵- سر و صدا:

۳-۶-۱-۵-۴-۵- اطفاء حريق:

۴-۶-۱-۵-۴-۵- درجه حرارت، رطوبت و تهويه:

۷-۱-۵-۴-۵- انواع كتابخانه ها:
۵-۵- كادرهاي مورد نياز دانشگاه طبق مصوبات كشوري ۴۹
– برنامه ریزی فیزیکی ۵۸
۱-۵-۵- كادر عملي مورد نياز ۵۸
۲-۵-۵- كادر اداري و خدماتي مورد نياز ۵۹

الف- حوزه رياست

ب- اداره خدمات آموزشي و دانشجويي:

ج- كتابخانه:

د- اداره خدمات عمومي:

هـ- گروههاي آموزشي:
۳-۵-۵- عوامل موثر در برنامه ريزي فيزيكي ۶۳
۴-۵-۵- تفكيك و توزيع فضاها در طبقات ۶۴
۶-۵- تعيين ظرفيت و نوع فضا ۶۵
۱-۶-۵- تعيين ظرفيت و تعداد و سطح فضاهاي آموزشي ۶۶

فضاي هاي مورد نياز براي دروس نظري:

كارگاه شناخت مواد و مصالح:

كارگاه نجاري:

كارگاه ماكت سازي:

كارگاه عكاسي

– فضاهاي مورد نياز براي دروس عملي

– گروه معماري:

رشته مجسمه سازي

كارگاه مجسمه سازي

الف- مجموعه مواد كتابخانه

ب- نحوه سازماندهي مواد

سالن قرائت عمومي

سالن قرائت مرجع

– سالن مجلات

سالن اسناد و مدارك (پروژه ها):

سالن ميكروفرمها

واحد خدمات اداري

سالن اجتماعات

نمايشگاه

مركز كامپيوتر

فضاهاي اداري
۷-۵- فضاهاي كمك آموزشي مربوط به هر يك از گروهها ۸۰

۱- گروه معماري:

۲- گروه هنرهاي تجسمي:

۴- گروههاي هنرهاي نمايشي:
۸-۵- تعيين ظرفيت و سطح فضاهاي رفاهي خدماتي ۸۴

۱- مسجد

۲- نهار خوري

۳-بخش ورزشي

۴- پاركينگ

۵- واحدهاي خدماتي عمومي
۹-۵- جــداول ۸۸

فصل ششم: بررسي دانشكده هاي معماري ۹۳
۱-۶- بررسي و تحليل دانشكده هاي هنر و معماري ۹۴
۲-۶- نمونه هاي بين المللي ۹۴
۱-۲-۶- مدرسه معماري (موسسه) باهاوس ۹۴

۱-۱-۲-۶- تاريخچه:

۲-۱-۲-۶- تحليل پلان:

فضاهاي مدرسه باهاوس:

۳-۱-۲-۶- ساختار طراحي؛ ديد و منظر:
۲-۲-۶- مركز هنرهاي بصري كارپنتر ۱۰۰
۳-۲-۶- كران هال- دانشكده معماري دانشگاه آي.آي. تي ۱۰۳
۴-۲-۶- دانشكده هنر و معماري دانشگاه اوپورتو ۱۰۵
۵-۲-۶- مدرسه معماري انستيتوي نيوجرسي ۱۰۷
۶-۲-۶- دانشکده هنر پاریس ۱۰۹
۷-۲-۶- دانشکده هنرهای انگلیس – ییل ۱۱۲
۸-۲-۶- سیزا در دانشکده معماری ۱۱۴
۳-۶- نمونه هاي داخلي ۱۲۸
۱-۳-۶- دانشكده هنرهاي زيبا دانشگاه تهران ۱۲۸
۲-۳-۶- دانشكده معماري دانشگاه شهيد بهشتي تهران ۱۲۹
۳-۳-۶- دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران ۱۲۹
۴-۳-۶- دانشكده پرديس اصفهان ۱۲۹

فصل هفتم: تحليل كالبدي سايت (اردبیل) ۱۳۱
۱-۷- تحليل كالبدي زمين ۷۶ هكتار ۱۳۲
۱-۱-۷- موقعيت ۱۳۲
۲-۱-۷- دسترسي ها ۱۳۲
۳-۱-۷- شيب زمين ۱۳۳
۴-۱-۷- سازمان فضايي طرح ۱۳۳
۵-۱-۷- ساخت و سازهاي موجود ۱۳۶
۶-۱-۷- شرايط زمين در طرح تفضيلي ۱۳۷
۷-۱-۷- تجديد ساختار طرح جامع دانشگاه ۱۳۸
۸-۱-۸- معيارهاي طراحي ۱۳۹

۱-۸-۱-۷- هماهنگي با اقليم:

۲-۸-۱-۷- هماهنگي با معماري بومي اردبيل:

۳-۸-۱-۷- هماهنگي با وضعيت طبيعي زمين:

۴-۸-۱-۷- هندسه طرح:

۵-۸-۱-۷- نظام فضاي سبز:

۶-۸-۱-۷- تفكيك حركت سواره و پياده:
۹-۱-۸- دیاگرام هایی از فضا ۱۴۲

منابع و ماخذ ۱۴۴


 

مقدمه:
آموزش آكادميك معماري:
اساس آموزش به صورت آكادميك چند هزار سال قدمت دارد، (آكادمي ارسطو، افلاطون و …) به ويژه با روش سنتي و تاريخي معماري ايران جوانب مشترك با اهميتي دارد كه در چند نكته خلاصه مي شود:
۱- آموزش معماري به صورت همكاري مستقيم استاد هنرمند و شاگرد هنرجو يعني تماس شخصي استاد و شاگرد.
۲- آموزش عملي و معين در حين تهيه طرح و بويژه اجراي كارهاي هنري حقيقتي، (مبني طرح مسائل نظري به مناسبت مسايل علمي و نه بالعكس).
۳- رقابت خلاق و سازنده بين شاگردان يك استاد و بين استادان مشهور كه براي شاگردان جنبه كار آموزي در خصوص فعاليت حرفه اي آينده داشت.
۴- سابقه شاگردي و كار نزديك با استاد مشهور بهترين معرف صلاحيت حرفه‎اي معماران در آغاز فعاليت مستقل آنان بود.
۵- مشاركت تدريجي شاگردان در عمليات اجرا آنان را مجاز مي ساخت كه براي اثبات تجربه و كارآيي خود كارفرمايان را به بناهاي حقيقي و عيان درجات دهند و نيز در مقابل كارهايي كه اجرا كرده اند مشخص مسئول بمانند.
اين امتيازات تنها منحصر به معماران سنتي ايران نبوده و بلكه از دوران باستان تا اوج رساني ايتاليا وقتي در مواردي در دوران معاصر كاملاً رايج بوده است.
اين رابطه انساني مشخص كاري بين استاد شناخته شده و هنر جويان تازه كار در نظام بود از (آكادمي پاريس) به صورت كارگاهها و يا آتليه هاي ويژه استادان خاص پيدا شده بود و دانشجويان مكلف بودند به اختيار خود در يكي از كارگاهها و تحت نظر استاد آن نام نويسي كنند.

آموزش سنتي معماري در ايران:
پيشينه معماري ايراني به صدها ۱۰۰۰ سال پيش از اسلام مي رسد. پس از آن نيز همگام با ارزشهاي تازه شاهد ۱۴۰۰ سال معماري ايراني – اسلامي هستيم. در طي اين سالها آموزش معماري نيز به نوعي وجود داشته است نظام آموزشي سنتي معماري در ايران، به صورت سينه به سينه و مريدي و مرادي بوده است استاد كار ماهر و ورزيده سالها با شاگردان خود به طور مستقيم و بدون واسطه در متن جامعه و مردم كوچه و بازار، كار مي كرد. شاگرد به روز با يك معماري آشنا با مسايل و تنگناهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و اقليمي تربيت مي شد و در همين راستا به بلوغ تخصصي خود مي‎رسيد اين نزديكي ارتباط و تماس مداوم استاد با شاگرد و با مردم (كارفرما) باعث مي شد تا نتيجه كار يك معمار، هماني باشد كه صاحب كار مي‎خواهد و اجتماع مي پسندد (به عبارت ديگر مجموع مردم وار باشد) اما اين شيوه، آموزش سالهاي زيادي از عمر مفيد و سنين فعاليت معماري را صفر مي كرد. اين روش آموزش مدون و ثابت نبوده و هر استادي به روش، خاص خود به تربيت شاگردان مبادرت مي ورزيد. تا حدود ۵۰ سال پيش كه آموزش رسمي و آكادميك معماري براي اولين بار در ايران آغاز شد.

تاسيس مدارس معماري در ايران:
در حدود سال ۱۳۱۸ گروهي معمار، نقاش و مجسمه ساز دور هم جمع شدند تا اولين دانشكده هنري كشور را تاسيس نمايند. در سال ۱۳۱۹ دانشكده هنرهاي زيبا، با سه رشته معماري، نقاشي و مجسمه سازي با بودجه سالانه ۱۰۰ هزار ريال در دبيرستان روي و با نام هنر كده گشايش يافت. مدتي بعد به زير زمين دانشكده فني دانشگاه تهران منتقل و سرانجام در سال ۱۳۲۸ در محل فعلي آن مستقر شد.
اولين پايه گذار معماري آندره گدار فرانسوي بود كه رياست اداره باستان شناسي ايران را نيز به عهده داشت. اين موسسه نوبنياد از نظر مدرك و كتب و مجلات معماري ايراني كاملاً در مضيقه بود از ديگر استادان آن دوره مي توان از رولاند دوبرل، رئيس كارگاه معماري- ماكزيم ليرو، الكساندر موزر استاد استاتيك و بتون مسلح و عضو هيئت علمي دانشگاه نام برد.
روند مخصوص كار در دانشكده هنرهاي زيبا كمابيش تا قبل از انقلاب فرهنگي ادامه داشت اما بعد از آن سيستم آموزشي در اين دانشكده و دانشكده هاي ديگر تحت برنامه ستاد انقلاب فرهنگي تدوين شده و مدارس معماري در ايران ملزم به رعايت اين مصوبات شدند.


برای دریافت پایان نامه دانشکده معماری (۱۷۰ ص – word ) ، در پایین بر روی لینک خرید کلیک کنید.مطالعات موزه باستان شناسی

تعداد صفحه : ۱۷۰ اسلاید

حجم : ۲۰٫۵mb

13,000 تومان – خرید

 

نمونه پایان نامه دانشکده معماری-1

نمونه پایان نامه دانشکده معماری-2

نمونه پایان نامه دانشکده معماری-3

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *