پروژه رابطه موسیقی و معماری

پروژه رابطه موسیقی و معماری (۱۳۰ ص – word )

آفرینش موسیقی و معماری، نیازمند به ابزارهای فکری خاصی است که به ظاهر، تعیین کننده اثر می شوند. آیا می توانیم از موسیقی مردمانی گفت و گو کنیم که معماری شان را نمی شناسیم؟ آیا می توانیم شناخت معماری مردمانی اصیل و دارای مدنیت کم یا بیش پابرجایی را بدون شناخت چگونگی های آثار گوناگون موسیقی شان، موفق بدانیم؟

پروژه ارتباط موسیقی و معماری ، ۱۳۰ ص (word)، شامل سر فصل های زیر می باشد.

فهرست

دیباچه

مقوله های اساسی معماری و موسیقی

مفهوم فضا در معماری و موسیقی

انسان هنرمند

فرهنگ،بستر شکوفایی پندارو اندیشه

زیبایی شناسی هنری یا استتیک و طبیعت

مراحل آفرینش یک اثر هنری

مفهوم فضا در معماری وموسیقی

مفهوم و تنوع در معماری و رابطه با موسیقی

معماری و طبیعت

موسیقی و رابطه با رنگ وطبیعت

خواص صوت

هارمونی در معماری و موسیقی

مفهوم شکل یا فرم در هنر

مفهوم سایه روشن در معماری و موسیقی

دیدگاه زناکیس در مورد معماری و موسیقی

موسیقی ایران

معماری ایران

موسیقی ایران نقاط عطف و اهداف شکل گیری

وحدت گرایی شاخص ترین ویژگی مفهومی معماری-وموسیقی ایرانی

سازماندهی فضا بر اساس الگوهای رایج در معماری و موسیقی

سلسله مراتب در کشف فضای معماری و موسیقی

معماری و موسیقی و تحولات در گذر زمان

عنصر ریتم و رابطه موسیقی و طبیعت

عنصر ریتم و رابطه معماری و طبیعت

عنصر تقارن در معماری و موسیقی

عنصر هندسه در معماری و موسیقی

هنر،ادبیات و فلسفه

معماری و موسیقی و برداشت از عناصر طبیعت

موسیقی و معنویت

تطابق با واقعیت و انتزاع در معماری و موسیقی

معنویت موسیقی و معماری

واسطه های تناسبی در معماری و تاثیر تناسبات های هارمونی موسیقی بر آن

رابطه اولیه معماری و موسیقی و تقابل ملموس یا غیر ملموس

معماران و نقل معماری

موسیقی سازان و نقل موسیقی

باز آفرینی معماری و موسیقی

آفرینش مفهوم در موسیقی

موضوع شکل و موسیقی

آفرینش مفهوم در معماری

پیوندها و جدایی های دو جهان معماری و موسیقی

موسیقی و معماری و اندوخته های فرهنگی

شکل،وجه تقابل انتقال مفهوم ها

صحنه جایگزینی مواد اولیه موسیقی و معماری

معماری در گستره های زمانی و مکانی

موسیقی در گستره های زمانی و مکانی

نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی-مکانی

جوهره کالبدی

ابزارهای ارزیابی جوهره کالبدی

ویژگی های کمی جوهره کالبدی

ویژگی های کیفی جوهره

تبدیل جوهره به کالبد دربرگیرنده ایده و گسترش آن

منابع و ماخذ


 

دیباچه

نخستین مسئله ای که به هنگام آغاز گفت و شنود و بررسی «معماری- موسیقی» پیش روی داشتیم- و هنوز داریم- فضا بود و پس از شناخت این مقوله، می خواستیم به دو پدیده معماری و موسیقی، درون آن، بپردازیم. انسان در فضا می زید و در طول تجربه کردن ابعاد آن، به مناسبت ها و فرصت هایی گوناگون، زاده شدن و پاگرفتن و گسترش یافتن پدیده هایی مهم را دامن می زند؛ یک روز دیوار غاز مسکونی خود را به تصویرهایی برگرفته از خیال خود تجهیز می کند و روزی دیگر آب رودخانه ها را به طریقی از سطوح زیرین خاک عبور می دهد که هم ترنم بیافریند و هم نیروی مکانیکی رایگان به دست دهد؛ روزی دیگر راز و رمزهایی را در وجود خود باز می شناسد که تنها در بیان و تنها در حرکت متظاهر نمی شوند تا جهان درونی او را به وجد آورند و او را به تصورها و خیال هایی نو و متعالی راه دهند. و همین توجه به ابعاد فضا است که به تعیین جای دست ساخته ها راه می دهد تا براساس جنس و بافت و حالت و رنگ هر چیز، شکلی خاص برای آن در نظر گرفته شود. بنابر آنچه آمد، حرکت در فضا، موضوع اصلی کار ما است. فضا هنگامی فهم می شود که دو مؤلفه اصلی و اساس اش- مکان و زمان- در تشخیص و تعیین مقداری آن، به میان آورده می شوند. فضا به معنای گسترده ای در اصل اثیری، به تدریج که به وسیله انسان زیست می شود هویت مکانی- زمانی پیدا می کند. در نگرشی چنین، که فضا را براساس حرکت انسان در گستره مکانی- زمانی آن و در ارتباط با دست ساخته هایی که چگونگی ها یا ویژگی های کمی و کیفی آمیخته با هم دارند فهم می کند، پی جوی تعریف معماری و موسیقی هستیم و جست و جوگر تشابه ها و تقارن هایی که این دو مقوله با یکدیگر دارند. معماری به معنی روزمره اش ضمن این که تجدید فضا می کند، درون فضایی گسترده تر جایگزین می شود؛ هم درون آن و هم گرداگردش، انسان ها حرکت می کنند. موسیقی، به برداشتی صرفاً مکانیکی، پراکنده شدن نظم یافته و سنجیده امواج صوتی در فضا است و آن گاه که حرکت انسان ها درون فضای معینی را بر می انگیزد و بر روح انسانی و بر فضای عاطفی درونی وی اثرگذاری می کند، جلوه گر بازتاب های مستقیم امواج صوتی بر کالبد انسانی می شود. مردمک چشم و پرده گوش را می توانیم روزنه هایی بدانیم که جهان برون و جهان درون انسان را به یکدیگر مرتبط می کنند. شناخت و قبول موضوعی چنین، ما را وا می دارد که در زمینه چگونگی تولید فضای معماری- که در مقیاسی گسترده شکل جهان خارج یا جهان عینی ما را تعیین می کند- و تولید موسیقی- به ویژه آنگاه که می خواهد جهان درون انسان ها را با مشترکات احساسی در جهان ادب و فرهنگ آشنا کند و آمیزش دهد- اندیشه کنیم. در واقع، در امر کنار یک دیگر قرار دادن دو مقوله پراهمیت معماری و موسیقی دو هدف اصلی را می توانیم دنبال کنیم که چنین خلاصه تواند شد: شناخت برها و خاستگاه ها و مفاهیم مشترک میان این دو مقوله، به منظور دست یابی به عالمی که این دو در آن واقع اند و بازشناسی آنچه در عالم معماری و موسیقی می توانیم یافت. به این دو نکته با حوصله بیشتری نگاه می کنیم. معماری، در برداشتی ساده که هر روز رواج پیدا می کند، به کالبدی گفته می شود که به کارهایی معین در پاسخگویی به نیازهای ملموس انسانها می آید. گفته می شود که معماری پیکره ای است که براساس نیازهایی خاص فهم و طرح می شود و تحقق شکلی یا جسمی پیدا می کند و اصولاً تناور می شود تا انسان را در برابر پدیده های آزاردهنده طبیعت حفاظت کند .. هرچند، در لحظه فهم . طرح شدن، می تواند زیبا نیز بشود- بدین سان که بار نمادین پیدا کند تا به کار ماندگاری پیوستگی ها و وابستگی های فرهنگی انسان ها بیابد، با طبیعت هماهنگی داشته باشد تا یادآور پیوندهای اساسی ای باشد که بشر با بستر پرورش دهنده اش دارد و جز این ها. و موسیقی، که هیچ کس بر نقش تلطیف کننده اش تردیدی ندارد، به مثابه انتزاعی ترین آفرینش انسان، چنان زیبا دانسته می شود و چنان متعالی که بی آن نیز افراد هر جامعه ای قادر به زندگی به شمار می آیند. پیدا است که میان تعریف حتی مکانیکی- کاربردی که برای معماری عرضه می شود و موسیقی- چنان که به اجمال در تعریف اش آوردیم- پیوندها و تقارن هایی وجود دارند. معماری در مصداق های فرهیخته اش می تواند از چنان حساسیت هایی در رنگ آمیزی و در هماهنگی عناصر سازنده اش برخوردار باشد که آن را از نیازهای مادی و کاربردی به دور می برند. دو ویژگی اصلی و اساسی کاربردی بودن و متعالی بودن را، یکی برای معماری و دومی را برای موسیقی، کسی انکار نمی کند و هیچ کس نیز انکار نمی کند که کاربردی بودن یک شیء، مانع این نمی شود که، به هنگام فهم و طرح شدن، دارای وجوه زیبایی شناختی نیز بشود؛ هم به کار مکانیکی- کاربردی پاسخ گوید و هم مکاشفه و غور در معانی را برانگیزاند. آفرینش موسیقی و معماری، نیازمند به ابزارهای فکری خاصی است که به ظاهر، تعیین کننده اثر می شوند. آیا می توانیم از موسیقی مردمانی گفت و گو کنیم که معماری شان را نمی شناسیم؟ آیا می توانیم شناخت معماری مردمانی اصیل و دارای مدنیت کم یا بیش پابرجایی را بی شناخت چگونگی های آثار گوناگون موسیقی شان، موفق بدانیم؟ پژوهش و بررسی در دو مقوله بزرگ هنری- علمی معماری و موسیقی در کشور ما، از دیرباز، به دو شکل متفاوت صورت گرفته است. معماری ها، از زمان آتشکده ها و مهرابه ها و قصرها و از دوران های بس دورتر- از روزهای کم یا بیش گم شده در تاریخ کهن ایران، در سیلک و زاغه- همیشه بنا شده اند و به ندرت در تشریح و تفسیر و در نقد آنها چیزی به صورت نوشته برجای مانده است. معماری ایران، به ویژه به همین سبب که پیشینه نقد در دسترس ندارد، این گمان را پرورش داده است که می تواند بی مکتوباتی در نقد و تفسیر راه خود را ادامه دهد و همیشه توفیق یابد. در این باره که این گمان تا چه اندازه نادرست است و به چه اندازه بر دانش معماری ایران آسیب می رساند، چیزی نمی گوییم که زاید می نماید؛ تنها به یاد می آوریم که در زمان های گذشته، معماران ما در میان و کنار مردمان فرهیخته شهرها و روستاهایمان می زیسته اند و موسیقی شان و شعرشان، بنایی بوده که می ساخته اند. و آن گاه که به ویژه پس از جنگ جهانی دوم عده ای به نوشتن درباره معماری جهان و ایران پرداختند، به این پیشینه بی توجه بودند و تولید معماری را در مسیری قرار دادند که می بینیم. در مقوله موسیقی اما، سیر پژوهش ها و بررسی ها جز آن بوده که در معماری: از دوران ساسانیان تا فارابی، از مراغی تا برومند، کم یا بیش همه جا، هم تحلیل و تفسیر و هم نظریه پردازی، در دسترس فارسی زبانان قرار دارد و از این روی است که پیوند دادن آنچه مورد اشاره این تحقیق است به گذشته های دور و نزدیکمان میسور است و تطبیق نسبی و سنجش آنچه در موسیقی ایران داریم با آنچه نزد اروپاییان یافته و بازگو کرده ایم ممکن و مفید به نظر می رسد.پروژه رابطه موسیقی و معماری (1)

مقوله های اساسی معماری و موسیقی

قصد اصلی و اساسی، از طرح مقوله «معماری و موسیقی» در شرایط کنونی فرهنگ و ادب نوشتاری ایران، آن است که با استفاده از ابزار علمی و تحلیلی، به مبانی اندیشه هایی دست یابیم که زاینده و برانگیزاننده تصور و تخیل اند، و به دنبال تصورها و تخیل هایی هستیم که به آن رده از صور خیال می انجامند که بی تجسم و تجسد «فیگوراتیو» قابل انتقال به دیگران نیستند. از میان فرآورده های گوناگونی که انسان ها می آفرینند، بعضی دارای معانی یا مفاهیمی اند که بی کمک گرفتن از توصیف و تفسیرهای ذهنی- عینی قابل شناخت نمی نمایند. و از میان فرآورده های گوناگون انسان هایی که از هزاران سال در روستاها و در شهرها زیسته اند، معماری و موسیقی جای با اهمیتی دارند، زیرا نه موسیقی و نه معماری را می توان، تنها براساس داده های ملموس و کاربردی یا مکانیکی و روزمره، بازشناخت  بازشناساند. و مسأله این است: با کدام ابزار علمی و تخیلی می توان به بازشناسی پدیده ای مانند معماری و یا موسیقی پرداخت که- چنان که هم اکنون گفتیم- دارای خصیصه هایی صرفاً ذهنی است. فرآورده ای است هنری و بازتابی پرابهام و رمز است ازرویدادهایی که انسان را بر می انگیزانند تا با سرودن نوا و نغمه ای و یا با آمیزش رنگ ها و ترسیم و تدوین تناسب ها و فاصله هایی در پیکره های ساختمانی «بیان و احساس» کند. می توان گفت- و بسیاری از کتب قدیمی تاریخ هنر و تاریخ معماری که این روزها به زبان فارسی بگردانیده شده اند بر این پایه استوارند- که یک اثر هنری (معماری و موسیقی= یک مسجد و یک سونات) را، پس از آن که شکل گرفت، می توان بازشناخت؛ در این باره، شک و تردید وجود دارد؛ و ما نیز قبول می کنیم که نمی توانیم با اطمینان، از رمز و رازی سخن بگوییم که کمتر در معماری و بیشتر در موسیقی (و کمتر در نقاشی و بیشتر در شعر) وجود دارد و گاه تعیین کننده شالوده اثر هنری می شود. به این دلیل به شناخت مبانی اندیشه و فکری که زاینده یک اثر معماری یا موسیقی است نیاز داریم. اگر مبانی اندیشه و تفکری را که پایه و مایه آثار هنری اند متعالی بنامیم و بدانیم، بدیهی است که در هیچ اثری، آخرین سخن را نمی توانیم یافت: نه در معماری، هیچ یک از بناهای مشهور و موفق را نقطه کمال و پایانی معماری می دانیم و نه در موسیقی، هیچ یک از سروده ها را نقطه کمال این هنر به معنای مطلق می شناسیم.

پروژه رابطه موسیقی و معماری (2)

.پروژه رابطه موسیقی و معماری(3)

.

.

برای دریافت پروژه رابطه موسیقی و معماری، در پایین بر روی لینک خرید کلیک کنید.


عنوان : پروژه رابطه موسیقی و معماری (word)پروژه رابطه موسیقی و معماری

تعداد صفحه : ۱۳۰ صفحه

حجم:۵۶۵kb

3,000 تومان – خرید


نمونه پروژه رابطه موسیقی و معماری(1)

نمونه پروژه رابطه موسیقی و معماری(2)

نمونه پروژه رابطه موسیقی و معماری(3)

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *