پروژه رابطه موسیقی و معماری

پروژه رابطه موسیقی و معماری (۱۳۰ ص – word )

آفرینش موسیقی و معماری، نیازمند به ابزارهای فکری خاصی است که به ظاهر، تعیین کننده اثر می شوند. آیا می توانیم از موسیقی مردمانی گفت و گو کنیم که معماری شان را نمی شناسیم؟ آیا می توانیم شناخت معماری مردمانی اصیل و دارای مدنیت کم یا بیش پابرجایی را بدون شناخت چگونگی های آثار گوناگون …