پاورپوینت مفهوم گرایی در معماری

پروژه پاورپوینت مفهوم گرایی در معماری (۱۰۵ اسلاید)

هرآنچه  آدمی می بیند جز بر ذهن او نمی نشیند و آ نچه از جهان بیرونی بر ذهن وی منقوش یا مرتسم می شود تنها به زعم او است که عینی تواند بود.نزدیک شدن به آنچه در باب ادراک معماری شنیدنی است و مفید ، قصد ما است . و بدیهی است که پیمودن چنین …

پاورپوینت معنا در معماری

پاورپوینت معنا در معماری (۴۳ اسلاید)

محتوا ، موضوع ، معنا و مفهومی است که در یک اثر نهفته است . محتوا در یک اثر هنری دارای خصلتی دوگانه است ، عینی و ذهنی به عبارت دیگر محتوا می تواند شامل اموری واقعی و دنیایی و امور ی مجاز یمختلفی را برای معانی یک اثر برشمرد ، از بیان معانی و …